Nyereményjáték szabályzat

Játék Szabályzat 
Az épen aktuálisan futó Instagram játékunk szabályzata:
1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Kleopátra Virágszalon (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott 
https://www.instagram.com/viragszalon/ Instagram és Facebook
(https://www.facebook.com/kleopatra.viragszalon.gazdagret/) oldalán futó „melyik virágraa
igaz nyereményjáték”-ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 
2. Kik vehetnek részt a játékban?
 A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  
 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt
jogosult.  
 Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője
járhat el. 
 A Játékban a Szervező és a dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését
nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt
venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2019.07.15- 2019.07.28. 23:59
Sorsolás: 2019.07.29. 14:00 óra 
Nyertesek száma: 1
 
Nyeremény:
 25.000Ft értékű Kleopátra Virágszalon vásárlási utalvány.
 Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 1 órán belül.

 
A játék menete: A játékosok feladata, hogy a kövesse a Kleopátra Virágszalon Instagram
vagy Facebook oldalát, likolja legalább 5 posztunkat 2019 július 28 éjfélig.
 
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a
nyereményre a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek
számát.
 
A nyerteseket véletlenszerűen választjuk ki. 
4. Nyeremények, nyertesek
 
A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.
 
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
 
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva
végezzük.
A nyertesek neveit a Szervező Facebook és Instagram oldalán teszi közzé legkésőbb a
sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 órán belül.
 
Pót nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető,
hogy új pót nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék
során sorsoljuk ki.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 adózáshoz szükséges adatait nem adja meg
 

5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Instagram/Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük
velük a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a
nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező
kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott
rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
 
6. Nyeremények kézbesítése
 
A nyereményt a nyertesnek az általa megadott e-mail címre küldjük ki a sorsolás napján
legkésőbb 23:59-ig.
 
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a
továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel
kapcsolatban.
 
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel
nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.
 
8. Adatkezelés és adatvédelem
 
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy
annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
 
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a
Játékosokat a módosításokról.
 
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának
kézhezvételéig kezeli.
 
8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
 
 hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény
kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám, postacím, e-mail
cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról
és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelje. 
 feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék
lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt
felhasználja.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő
kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt
képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön
Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által
elfogadott játékszabály.
 
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket

megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 
10. Vegyes rendelkezések
 
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
 
Ezt a nyereményjátékot az Instagram és a Facebook semmilyen formában nem támogatja,
azzal összefüggésbe nem hozható.